Internationella Ledarhundsdagen den 25 april: Frihet på fyra ben

En ledarhund ökar friheten för en person med synnedsättning på ett avgörande sätt. Ledarhunden i sin vita sele är ett av de allra främsta hjälpmedlen för personer med synnedsättning.

– Jag kan gå ut precis när jag vill och vart jag vill. Känner mig modigare, tryggare och säkrare i både trafik och natur. En bättre kompis och ledsagare finns väl inte på fyra ben, säger en av landets ledarhundsförare.

Ledarhunden väjer för alla slags hinder och stannar vid övergångsställen. Det är i första hand personen, inte hunden, som hittar till olika platser. Redan när ledarhunden kommer till ledarhundsföraren har hunden en gedigen utbildning bakom sig.

– Det är bra att riksdagsledamöter från alla partier tycker ledarhundsfrågan är viktig, säger chefen för ledarhundsverksamheten på Synskadades Riksförbund Lena Ridemar.

Det visar resultaten i en enkät som Synskadades Riksförbund sände till riksdagens ledamöter inför den Internationella Ledarhundsdagen den 25 april.

– 73 procent av alla ledarhundsförare är i arbetsför ålder vilket visar att ledarhunden ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är en lönsam investering från samhället, säger Lena Ridemar.

Närmare 70 procent av de svarande i riksdagsenkäten är beredda att verka för en stärkt diskrimineringslagstiftning för ledarhundsförare. Det förekommer att ledarhundsekipage nekas tillträde till serveringar och att resa med färdtjänst.
Enkäten besvarades av drygt 10 procent av riksdagsledamöterna. Alla partier är representerade i materialet.

På uppdrag av regeringen har Synskadades Riksförbund ett myndighetsuppdrag att besluta om dispositionsrätt, tilldelning (bestämma vilken hund som ska placeras hos vem) av ledarhund och återtagande av ledarhund. 

Länk till Ledarhundslagen

Ledarhundar i siffror

  • Drygt 250 ledarhundar är i tjänst (april 2018)
  • 80 procent är labradorer
  • Ledarhundsverksamheten köper i år 40 nya ledarhundar (det är sex hundar fler än planerat, vilket är möjligt på grund av ökat statsbidrag)
  • 73 procent av ledarhundsförarna är i yrkesverksam ålder
  • 37 personer som tidigare haft och 18 som aldrig haft ledarhund står på väntelistan för en ny ledarhund;
  • 19 personer väntar på att få besked om så kallad dispositionsrätt, som krävs för att få en ledarhund
  • I år går minst ett fyrtiotal ledarhundar i pension

SVENSKA KENNELKLUBBENS POLICY FÖR RELATIONEN MÄNNISKA-HUND

  • ·         Svenska Kennelklubben har ett ansvar för att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess hantering, fostran och utbildning.
  • ·         Policyn anger riktlinjerna för hur vår verksamhet med hund ska föregå och vilket förhållningssätt vi ska ha till våra hundar. Alla våra medlemmar omfattas av policyn och ska känna till och leva efter den.
  • ·         Andan inom vår organisation ska präglas av respekt och ansvar för hunden.

SKK anser att hundar och andra djur ska behandlas och vårdas väl i enlighet med såväl beprövad erfarenhet som gällande djurskyddslagstiftning och regler utfärdade med stöd av lagstiftningen. Detta gäller under hundens hela liv.

Relationen till våra hundar ska bygga på förtroende och tillit mellan hund och ägare. Vid all hantering av hundar ska hänsyn tas till att hundar har andra behov, tolkar situationer på ett annorlunda sätt och har andra förutsättningar att hantera uppkomna situationer än vi människor.

För SKK är det självklart att all hundträning och verksamhet med hundar ska utgå från positiva metoder. Våld mot hunden är förbjudet. Det är därmed inte tillåtet att använda redskap eller metoder som orsakar otillbörlig smärta eller starkt obehag.

HANTERING/ UPPFOSTRAN/GRUNDLÄGGANDE KUNSKAP

Goda vanor och god socialisering grundläggs redan från valpåldern. Relationen mellan hund och hundägare ska baseras på vänlighet och trygghet, men också på möjligheten för ägaren att kunna bestämma när så krävs.

Hundägare har ett ansvar för att hunden är väl anpassad till vårt samhälle. Den ska kunna vistas bland människor och andra hundar och i olika miljöer utan att ställa till förtret eller själv må dåligt. Om hunden uppvisar för omgivningen direkt hotande/farliga beteenden, är det hundägarens ansvar att se till att dessa omedelbart bryts. Den åtgärd som fordras måste anpassas efter situationen och individen.

Det är av största vikt att den presumtiva hundägaren väljer en hund av lämplig ras, så att ägaren har tillräcklig kunskap och intresse/engagemang för att svara mot hundens behov och kan låta den utvecklas inom det användningsområde som den avlats för.

 DRESSYR/ RIKTAD TRÄNING

Till skillnad från allmän vardagsfostran innebär dressyr att hunden utbildas för att fungera i ett definierat sammanhang eller för en speciell uppgift. Dressyren/träningen ska alltid genomföras med god planering och på ett ansvarfullt sätt och baseras på kunskap och positiva metoder.

Den ska anpassas till hundens individuella förutsättningar och får inte forceras så att den går ut över hundens välbefinnande. I detta sammanhang är det viktigt att betona att de krav som ställs på hunden i de olika formerna av verksamhet, miljö osv, aldrig får överskrida den  enskilda hundens förmåga.

Våra medlemmar får aldrig åsidosätta omsorg om hunden och dess välbefinnande, oavsett vilken verksamhet som bedrivs.

 ETIK

 Som medlem ska ditt agerande ge en positiv bild av hundhållning, tränings- och inlärningssituationen och därigenom av kennelklubbsorganisationen. Det bidrar till att hunden uppfattas som en tillgång och ett positivt inslag i samhället.