Här kommer att presenteras ny sammansättning inom kort och tillsvidare hänvisas du till centralstyrelsen.
För att komma i kontakt med Avelskommittén maila till sammankallande

Daniel Strandberg avel@schaferhundklubben.se

Avelskommittéen skall…

 • vara Centralstyrelsens förlängda arm i alla avelsrelaterade frågor och aktivt verka för en avelsinriktning enligt Schäferhundklubbens intentioner. 
 • vara väl uppdaterad inom de specifika områden som gagnar ett framgångsrikt avelsarbete.
 • medverka till en positiv utveckling av de provformer och aktiviteter som ligger inom kommitténs ansvarsområde.
 • sammanställa aktuell avelsinformation i lättbegriplig och överskådlig form. Publicering sker huvudsakligen på klubbens hemsida.
 • bestå av minst fem kommittéledamöter som tillsätts av CS. Varje ledamot ansvarar för sitt specialområde men verkar också i nära samarbete med övriga ledamöter. Adjungerade ledamöter kan knytas till kommittén vid behov.

 

Avelskommitténs områdesindelning

 • Hälsa (sjukdomar, hälsoprogram, forskningsprojekt, friskvård)                
 • Mentalitet (MH, MT, BPH, Valptest)
 • Exteriör (Exteriörbeskrivning, SRD)  
 • Avelskorning (tysk provform) och Korning (svensk provform)
 • Valphänvisning (registrering och förmedling av inrapporterade kullar)
 • Uppfödning (teoretiskt och praktiskt avelsarbete, kurser, konferenser)
 • Statistik (resultatsammanställning och publicering)

 Den ansvarige för respektive område skall…

Hälsa

 • ha god kännedom om de sjukdomsområden där schäferrasen är överrepresenterad. 
 • utarbeta strategier för att minska förekommande sjukdomar i rasen.
 • fortlöpande förmedla resultat från aktuella forskningsprojekt.
 • vara väl förtrogen i ämnet friskvård för hund och informera om olika aktiviteter och erfarenheter från denna verksamhet.

Mentalitet

 • ha god kännedom om hundars mentalitet samt förekommande prov och tester.
 • utarbeta strategier för att ytterligare förbättra populationens mentalstatus. 
 • följa upp och eventuellt delta i utvecklingsarbetet av befintliga mentalprov.
 • redovisa avelsintressant information från aktuella mentalprov och bruksaktiviteter.

Exteriör

 • ha god kännedom om schäferns anatomi och rörelsefunktion. 
 • utarbeta strategier för att ytterligare förbättra populationens exteriörstatus.
 • delta i utvecklingsarbetet av Exteriörbeskrivningen.
 • vidta åtgärder för en markant ökning av deltagarantalet på Exteriörbeskrivningarna.
 • tillse att exteriörbeskrivare utbildas i den omfattning som verksamheten kräver.
 • redovisa avelsintressant information från aktuella beskrivningar och utställningar.

Avelskorning

 • ha god kännedom om den tyska Avelskorningen.
 • översätta och uppdatera Avelskorningens regelverk och rutiner.
 • tillse att avelskorningsfunktionärer utbildas i den omfattning som verksamheten kräver.
 • bearbeta de avelskorade hundarnas resultat för publicering på hemsidan.
 • arrangera konferenser för avelskorningsdomare i samarbete med Utbildningskommittén.

Valphänvisning

 • ha god kännedom om valpförmedling i alla dess former.
 • delta i utvecklingsarbetet av Schäferhundklubbens valphänvisning.
 • hantera in- och utgående information om aktuella valpkullar.

Uppfödning

 • vara sakkunnig i såväl praktiska som teoretiska uppfödarfrågor.
 • ansvara för utbildning och fortbildning av klubbens uppfödare i samarbete med Utbildningskommittén.

Statistik

 • ha god IT-kunskap med särskild inriktning på kalkyl- och statistikprogram.
 • registrera, sammanställa och publicera avelsrelaterade statistikredovisningar.

Prioriterade arbetsuppgifter 2021

–         Utöka antalet ledamöter i kommittén

–        Följa upp och vidareutveckla klubbens HD/ED-strategi

 –        Slutföra arbetet med klubbens RAS-dokument

 –       Förbättra informationen om  förekommande sjukdomar i rasen

 –       Verka för en implementering av mentalindex

 –       Utarbeta nya rutiner och regler för klubbens Valphänvisning

 –       Fastställa riktlinjer för mätning och bedömning av hundarnas mankhöjd

 –       Fortsätta arbetet mot en obligatorisk Exteriörbeskrivning

 –        Utbilda fler exteriörbeskrivare

 –       Uppdatera rutiner och regelverk avseende avelskorningsverksamheten

 –       Utbilda fler avelskorningsfunktionärer

 –       Utbilda fler UHP-funktionärer

 –       Färdigställa ett kurspaket inför framtida uppfödarutbildningar

 –       Anordna avelskonferenser i samarbete med Utbildningskommittén

 –       Arrangera modprovet på SSM Utställning