Vill du nå oss så kan du alltid maila Hälsogruppen:
akh@schaferhundklubben.se

Hälsogruppen redovisar nu resultatet av den enkät som gick ut under maj i år.

Resultat -Schäfer om klåda och ryggproblem-

Resultatet av enkäten bekräftar att det inom rasen finns problem med ryggar och klåda/allergi

Schäferhundklubben kan nu lämna den första redovisningen av hälsoenkäten som gick ut i maj. Resultatet baserar sig på mer än 3 300 svar vilket är ca 30% svarsfrekvens och mycket bra för en enkätundersökning. Klubben kommer i samarbete med SBK att bearbeta resultatet ytterligare och redovisa en mer utförlig rapport under hösten.

Resultatet av enkäten bekräftar att det inom rasen finns problem med ryggar och klåda/allergi, vilket både tidigare forskning och försäkringsbolagens statistik pekat på, se bl.a. Agria Breed Profiles för Schäfer.

Klubben har som ett första steg ansökt hos SKK om hälsoprogram nivå 1 avseende ryggröntgen. Avelskommittén kommer, i samråd med våra uppfödare och medlemmar, att överväga vilka fortsatta åtgärder och rekommendationer för avelsarbetet som enkätresultatet kommer att medföra.

Vi redovisar nedan statistik och sammanställningar:
1: 1:a Sammanfattning,
2: Agria Liv.
3: Agria Vetrinärvård

Stort TACK till alla ni som tagit er tid att svara.

Syftet är att förstå förekommande problematik och ytterligare förbättra rasens hälsostatus.

Enligt många schäferägare och försäkringsbolagens statistik är det vanligt att en schäfer behöver söka veterinärvård för klåda. En annan vanlig orsak är problem med rörelseapparaten. Idag registreras resultat avseende höfter (HD) och armbågar (ED) efter röntgen i SKKs hunddata, men i dagsläget registreras inga resultat från röntgen av rygg.
Därav vill Svenska Schäferhundklubben undersöka förekomsten av problem både avseende ryggar och klåda för bättre förståelse av hur utbrett dessa problem är i rasen.

Ryggproblem inom rasen.
Enligt SKK torde det finnas problem med ryggar inom schäferhundrasen. 

Detta grundar SKK dels på vad som visas genom Agrias statistik, dels på deras egna erfarenheter av s.k. bifynd vid HD-röntgen.

SKK har därför ålagt Schäferhundklubben en målsättning i RAS-dokumentet att se över vilka möjligheter vi har att komma till rätta med / minska ryggproblem inom rasen. Ett sätt att dokumentera detta är införandet av ett hälsoprogram nivå 1. Detta innebär att hundens resultat av en ryggröntgen införs i veterinärdata i SKK.

Hälsoprogram nivå 1 innebär att ryggröntgen är frivilligt och inget avelskrav
I dagsläget tillämpar många länder röntgen på rygg så som Tyskland, Finland m.fl. Hur resultaten används ser olika ut beroende på om det är ett krav för avel eller inte.