MT 2017
Äntligen så godkände SKK revideringen av mentaltestet som var bestämt på SBK kongress redan 2016. Det genomfördes en revision på den gamla MT 2007 då väldigt många ansåg att man inte fick rätt svar under mentaltesten och att kraven sänktes. vilket inte var bra, framför allt tog man bort plus och minus i protokollet samt begreppen nerver temperament vilket har en mycket stor betydelse i aveln.
MT 2017 höjer kraven samt är det är lättare att beskriva hunden för hundägaren i både positiva och negativa egenskaper. Nedan finner du både förklaring på MT2017 samt protokollet med beslutet.

/Mentalsektionen

Sedan 2017 finns det två olika mentaltester inom Svenska Brukshundklubben (SBK). Det ena är MT2007 som stambokförs av Svenska Kennelklubben. Det andra är SBK:s nya MT – MT2017

Om mentaltest 2017

MT2017 bygger på en kombination av det MT som gällde fram till 2007 och MT2007.
Testet arrangeras i första hand för hundar som är från 18 upp till 48 månader och av brukshundras. Dock har även hundar som tidigare deltagit i MT2007 (oavsett resultat) och hundar som är äldre än 48 månader möjlighet att göra MT2017 i mån av plats.Bedömningen är densamma som för MT2007 med två domare som bedömer hunden utifrån ett poängsystem och hunden får godkänt eller icke godkänt. Poängnivån är dock lite annorlunda, godkänt resultat är 100 poäng och max är 300 poäng

Nya reglerna för MT2017 träder i kraft den 1 januari 2023

SKK beslutade att:

  • att fastställa SBKs önskan om att det reviderade regelverket för Korning träder i kraft den 1 januari 2023. Beslutet avser dokumenten: Allmänna anvisningar MT, Regler för Korning, Utförandeanvisningar MT.
  • att SBK, efter godkännande från eventuell specialklubb och KHM, kan skriva avtal med de rasklubbar som själva önskar bli arrangörer av MT. Titeln KORAD ska dock även fortsatt enbart vara förknippad med SBKs raser samt raser inom Svenska Schnauzer-Pinscherklubben, SSPK. Klubbar med avtal tillåts endast att arrangera MT, inte korningens exteriörbeskrivning.
  • att resultaten för de hundar som deltagit inofficiellt på MT2017 inte registreras retroaktivt. För att ett resultat ska vara officiellt, dvs. stambokföras, krävs ett fastställt officiellt regelverk av SKK, vid testtillfället. När dessa inofficiella mentaltestet genomfördes var MT2007 det officiella, och därmed stambokförda, mentaltestet.
  • att SBK uppdras att utvärdera MT och gjorda förändringar efter 5 år, dvs. år 2028. SBK bör i utvärderingen reflektera över det faktum att beteendemässigt relativt skilda raser ur olika rasgrupper ska ha samma mentala egenskaper för godkänt resultat. MT bedömer ju hundar ur fler aspekter än nervfasthet.
  • att informera SKK/AK om att MT av SBK ses som ett avelsverktyg. Testet bör därmed i större utsträckning implementeras i SBKs rasklubbars rasspecifika avelsstrategier, RAS. CS konstaterar dock att krav på mentalbeskrivning hund, MH, fortsatt finns för föräldradjur för registrering av valpkull. MT bör därmed ses som ett komplement.

Här nedan följer förklaring på bedömningen på mentaltestet

Nerver

Kopplingsförmåga: Rätt handling, intensitet och mängd mot upplevelsen.
Koncentrationsförmåga: Behålla intresse och genomföra en handling.
Avreaktionsförmåga:

  1. Förmågan att undersöka och ta kontakt efter det att en retning upphört.
  2. Förmågan att kopplaav efter upplevelse och att kunna lösa nya situationer.

Kopplingsförmågan och koncentrationsförmågan sätts i huvudsak på prov under konfliktsituationer (under press).
Rädsla, framförallt hur rädslan hanteras har inverkan på bedömningen av nervkonstitutionen. 
Stress-tolerans/hantering, avspeglar sig i större eller mindre mängd i de ingående egenskaperna under nerver.

Social kamplust

Beskriver anlaget att svara mot och uppmana/utmana med kampbeteende.
Den sociala kamplusten uttrycks i huvudsak i låga stötande rörelser i sidled med låg kroppshållning. Hunden vänder också bort huvudet för att ge motparten tillfälle att svara.
Den sociala kamplusten är den allvarliga kraftfyllda formen av leken och innefattar en uthållighet när hunden möter motstånd på olika sätt.
Tonvikten i bedömningen hämtas från Social kamp/samspel samt Samarbete/uppmanande.

Socialitet

Beskriver anlaget för att ta kontakt och besvara kontakt med främmande människa.
Socialiteten observeras under hela testen och i bedömningen av hundens socialitet ligger huvudvikten på social självsäkerhet/trygghet.

Temperament
Hundens startsnabbhet, uppmärksamhet mot sin omgivning och förmåga att anpassa sig och sina resurser i nya situationer.

Jaktkamplust
Lusten och sättet att jaga/förfölja, samt att fånga/gripa ett rörligt föremål.

Minnesbilder
Hundens förmåga att skapa och bibehålla positiva/negativa upplevelser i minnet.

Aggression
Hundens förmåga att bli arg och att lägga tyngd & kraft i ett handlande.

Drivkraft (mod)
Hundens förmåga att kunna handla, stå emot och våga undersöka (Övervinna eventuell osäkerhet) olika retningar den reagerar på. På vilket sätt handlar hunden eller står emot olika retningar, samt hur mycket tid och/eller hjälp behövs för att hunden ska övervinna eventuell osäkerhet och utarbeta/undersöka retningen.

Försvarslust
Hundens avståndsökande beteenden när den är aggressiv/arg (försvara och stoppa), samt graden av balans och behärskning i dessa.

De första MT2017 genomfördes under våren 2017.
Totalt testades 96 hundar under det första året, ca 2/3 av de testade hundarna var tysk schäfer men även hundar av elva andra raser/varianter testades. Nedan finns sammanställning över resultat från 2017 med antal hundar per ras, antal godkända/ej godkända hundar, använda mentalbanor och vilka domare som dömt.