RAS – rasspecifika avelsstrategier

RAS är klubbens handlingsplan för avel av tysk schäferhund. Den tar upp både problem och starka sidor inom rasen och innehåller de avelsrekommendationer som rasklubbens medlemmar kommit överens om. Ett viktigt klubbdokument alltså!

Det är Kennelklubben som, tillsammans med oss i Svenska Schäferhundklubben och SBK, tar fram dokumentet. Målet är att alla tyska schäferhundar som föds upp ska vara friska och funktionella som den mångsidiga brukshund schäfern är.

RAS beskriver nuläget inom rasen. RAS innehåller klubbens målsättning för de närmaste 5 åren och hur dessa ska uppnås. Dessutom innehåller RAS de rasspecifika avelsanvisningar som klubben vill ska gälla och som ligger till grund för vår nystartade uppfödargrupps verksamhet.

Medlemmar: Om du har synpunkter på innehållet ska du i första hand lämna dessa via ditt distrikt. Går inte det kan du skicka ett mail till kansliet: info@schaferhundlubben.se, senast den 10 november 2021. Ange i så fall namn och medlemsnummer

Distrikt: Ska sammanställa de synpunkter som kommer fram och redovisa detta till kansliet senast den 10 november 2021. Alla synpunkter kommer att beaktas. RAS kommer därefter att ges in till SBK som lämnar det vidare till SKK