Kommittén består av:
Sammankallande
Reino Oscarsson 
Maria Enryd
Lars Persson

För att komma i kontakt med Mentalkommittén maila till: mental@schaferhundklubben.se

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.
MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

MENTALKOMMITTÉEN

Mentalkommittén planerar för 2020 att arbeta för att utbilda funktionärer såsom figuranter, test o provledare samt beskrivare med tillhörighet Svenska Schäferhundklubben.
Utbildningen kommer att ske på olika platser runt om i Sverige.

 

 

Man planerar också att införa en enklare exteriörbeskrivning, som uppfödarna
kan dra nytta av, exteriörbeskrivningen skall läggas upp i en databas i föreningen tillsammans med utförda MH.
Vad gäller exteriörbeskrivningen görs den i samarbete med Avelskommittén.

 

 

Kommittén planerar också utveckla MT 2017, här kommer man inom kort att utbilda figuranter och domare med tillhörighet Svenska Schäferhundklubben runt om i landet, målsättningen är att öka antal Schäfer att komma till korning samt att man även här kommer att införa en egen databas inom klubben.

Mentalbeskrivning—för vem och varför ?

Mentalitet

Titta på kennelstatistiken över Mentalbeskrivna avkommor, MH. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är mentalbeskrivna, gäller ej hundar under 12 månader, eller så nära 100% som det går. För att få en helhetsbild av den mentala statusen inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare gör ett MH på sina hundar. 

I vår statistik MH och MT så kan man avläsa vilka kennlar som har flest MH beskrivna avkommor. Det ger uppfödaren en god inblick i vilken typ av hund mentalt de föder upp. Avelsdjuren skall ha genomgått ett MH för att valparna ska få registreras i SKK.

På SKK avelsdata kan man i diagram avläsa kennelprofil, hur de mentala egenskaperna nedärvts från avelsdjuren om de har tidigare beskrivna avkommor. Vad är MH?

MH för uppfödaren

Hundar nedärver i stor utsträckning beteenden och egenskaper från sina föräldrar. Med hjälp av MH har uppfödare stor möjlighet att påverka sin avel genom att välja rätt föräldradjur till sin avkomma.

Det är det viktigt för uppfödare att få hela kullar MH beskrivna för att kunna se om de har lyckats få fram den mentalitet som är önskvärd för vår ras schäfer. Då kan man också föra statistik över avkommor till ett föräldrapar.

 

MH  för valpköparen

Baserat på MH resultat har Schäferklubben gjort en så kallad rasprofil som beskriver din schäfers egenskaper och karaktär. Den kan visa om den tilltänkta hunden passar valpköparens förväntningar och levnadsförhållande före inköpet av den nya valpen. Det bör dock påpekas att rasprofilen inte säger något om individen utan om rasen i stort. Ett MH säger dock en del om den enskilda individen och när er uppfödaren låter mentalbeskriva de hundar som används i avel kan det ge valpköparen en fingervisning om hur valpens egenskaper kommer att utvecklas.

 

MH för hundägaren

Det är lämpligt att mentalbeskriva sin hund mellan tolv och arton månader. Ofta är det en aha-upplevelse för hundägaren men ibland kan ägaren bli glatt överraskad över hur hunden reagerar. Många hundar växer under banans gång och tycker att det är kul att klara av de  uppgifter de ställs inför. Beskrivaren kan dessutom ge hundägaren råd om hur man går vidare med hundens uppfostran utifrån det hunden visat under beskrivningen.

 

MH samhällsbetydelse

MH kan sägas vara en slags varudeklaration eftersom de hundar som har gjort ett MH har ett papper på sina mentala egenskaper. Tack vare Schäferklubbens MH verksamhet har vi ett digert material om hur mentaliteten ser ut hos våran ras. Med detta som underlag har uppfödarna goda förutsättningar att avla fram hundar som fungerar väl i den miljö vi lever i.

 

Svenska Schäferklubben

Mentalkomiteen