Korade hundar MT 2017

Titeln Korad får man när man utfört MT 2017, Exteriörbeskrivning samt godkänt HD/ED

RAS gällande MH:

Av de hundar som fötts i Sverige under åren 2010 till 2019 har i genomsnitt endast ca 42 % av varje årskull genomgått MH. Vid dessa tillfällen har ett fåtal hundar avbrutits av beskrivaren eller av ägaren (mellan 6 och 17 tillfällen sammanlagt avseende varje årskull). Det som kan noteras är att det genomgående under dessa år har varit markant fler tikar än hanar som har MH-beskrivits. Differensen per år har varierat mellan 17 och 122 fler tikar än hanar.

Titta på kennelstatistiken över Mentalbeskrivna avkommor, MH. I statistiken vill man gärna att alla avkommor från kenneln är mentalbeskrivna, gäller ej hundar under 12 månader, eller så nära 100% som det går. För att få en helhetsbild av den mentala statusen inom rasen är det önskvärt att alla valpköpare gör ett MH på sina hundar. 

Om man ser till samtliga brukshundsraser ligger genomsnittet för genomförda MH på 52 %, varvid två tredjedelar av de övriga bruksraserna har högre andel genomförda MH än vad tysk schäferhund har.
Tittar man emellertid på hur det förhåller sig i subpopulationerna enligt genomgången i juli 2019, se sidan 8, ger detta följande resultat. Av hundar från brukspopulationen har 70 % av hundarna MH-beskrivits. Av dessa har 0,63 % avbrutits under MH. Motsvarande siffror för exteriörpopulationen är att 32 % av dessa har genomfört MH och att 1,1 % har avbrutits vid MH-tillfället. Mindre än hälften av andelen exteriörschäfer MH-beskrivs alltså i jämförelse med bruksschäfern, varvid en markant högre andel exteriörschäfrar avbryts vid MH-tillfället. 

Mål

Målsättning inom 5 år

·        På kort sikt ska 60 % av alla valpar födda i Sverige MH-beskrivas.
·        På kort sikt ska alla kennlar utvärdera minst 50 % av varje kull födda 2020 och framåt på MH.
·        Öka deltagarfrekvensenav alla svenskregistrerade hundar på MT2017 eller motsvarande mentaltest till 15 % .
·        Öka antalet svenska hundar som deltar i den internationella avelskorningen.
·        Öka andelen svenska hundar som deltar i nationella eller internationella bruksprov till 20 %.

Målsättning inom 10 år

·        På lång sikt ska 75 % av alla valpar födda i Sverige MH-beskrivas. 
·        På lång sikt ska 25 % av alla svenskregistrerade hundar genomgå någon form av mentaltest.
·        Öka antalet svenska hundar som deltar i den internationella avelskorningen.
·        På lång sikt ska andelen svenska hundar som deltar i nationella eller internationella bruksprov öka till 25 %.

I vår statistik MH och MT så kan man avläsa vilka kennlar som har flest MH beskrivna avkommor. Det ger uppfödaren en god inblick i vilken typ av hund mentalt de föder upp och är till hjälp till dig som valpköpare. Avelsdjuren skall ha genomgått ett MH för att valparna ska få registreras i SKK.
På SKK avelsdata kan man i diagram avläsa kennelprofil, hur de mentala egenskaperna nedärvts från avelsdjuren om de har tidigare beskrivna avkommor. 

MH Statistik på hundar födda från 2020-01-01 till och med Mars 2021

Här kan du se MH diagram för kennlar med minst 30 avkommor.

Länk till kennelspindlar>> (öppnas i en ny flik)”>>>>

Ras-skillnader-inom-schäferLadda ner