Välkomna på ÅRSMÖTE
OBS! Digitalt möte

Datum: 16 Mars 2024
Plats: Digitalt möte
Tid: Kl 10.00

Till årsmötet kallas varje distrikts delegater. Övriga medlemmar har rätt att närvara, dock utan yttrande- eller rösträtt.

Välkomna!
Centralstyrelsen

Frågor och föranmälan sker till: sekreterare@schaferhundklubben.se

Stadgar för distrikt och lokalklubbar hittar du längst ner på sidan

Viktigt att tänka på för distrikt och lokalklubbar:    
Distrikt och lokalklubbar som genomförde sina årsmöten 2023, genomför årsmötena som vanligt enligt stadgarna 

Distrikt och lokalklubbar som inte genomförde möte 2023 hanterar två verksamhetsår , se nedan.

Kallelser till årsmöten i distrikten och lokalklubbar Ska utfärdas senast den 1 januari 2024 
Tid och plats för medlemsmöte beslutas av distrikts/lokalklubbsstyrelsen.
Ordinarie årsmöte ska hållas under perioden 10–28 februari 
Kallelse till ordinarie medlemsmöte utfärdas av distrikts/lokalklubbstyrelsen och ska tillställas varje medlem senast 30 dagar innan mötet, dock ska kallelse till årsmöte utfärdas senast den 1 januari.           Kallelsen ska innehålla information om tid och plats för sammanträdet. Förslag till dagordning, samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmöte ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet. 

Kallelser ska skickas skriftligen till varje medlem via post eller e-post.
Det räcker inte med information på hemsida eller sociala medier. Det kommer inte att vara möjligt att annonsera i Schäferklubbens papperstidning.

Valordning och valberedningens arbete
Valberedningar bör ha påbörjat sitt arbete inför sitt preliminära förslag och skall presenteras senast den 15 november året före årsmöte.
Preliminära förslagen skall delges medlemmarna
Förslaget ska ange;
• vilken funktion som avses
• namn
• en kort presentation 
• uppgift om att den föreslagna kandiderar 
Förslagen till val enligt ovan ska vara styrelsen tillhanda senast den 15 december. Därefter är nomineringen avslutad. 

Årsmöten för två verksamhetsår
Första årsmötet efter det inställda årsmötet

Redovisning av två år 
Vid det årsmöte som kommer närmast efter ett inställt årsmöte ska två verksamhetsår avhandlas. Den ekonomiska redovisningen ska ske årsvis med beslut om att fastställa redovisningen för respektive år.
Verksamhetsberättelsen kan antingen föredras årsvis eller sammanhängande över en tvåårsperiod.
Verksamhetsberättelsen är styrelsens dokument och utgör underlag för årsmötet att fatta beslut om ansvarsfrihet, den ska aldrig fastställas eller godkännas av mötet, däremot brukar man fatta beslut om att anse den föredragen.

Ansvarsfrihet
Beslut om ansvarsfrihet fattas för hela perioden sedan föregående årsmöte, det vill säga med ett beslut. Om ansvarsfrihet inte beviljas ska mötet precisera på vilka grunder ett sådant beslut fattas, alltså, vilket eller vilka beslut eller handlanden det är som styrelsen inte får ansvarsfrihet för.

Val 
Enligt beslut av SKKs Föreningskommitté innebär ett inställt årsmöte att samtliga mandattider i styrelsen förlängs med ett år. Är det årsmötet 2023 som ställs in ska alltså årsmötet 2024 genomföra de val som skulle ha genomförts året dessförinnan.  För det fall någon avgått från sitt uppdrag ska fyllnadsval ske för den tid personen eventuellt hade kvar på sitt mandat.

Rösträtt
Rösträtt tillkommer den som är medlem vid tidpunkten för årsmötet. 

Behöver ni medlemsregister och behörighet till membersite?

Nu kan alla distrikt och lokalklubbar få egen behörighet till SBK: membersite.

Det underlättar för er att ha kontroll på era medlemmar. Där kan ni nu själva ta ut medlemslistor.
Sortera efter postnummer så kan ni lätt sortera ut de som tillhör ert distrikt/klubb
NI hittar postnummer som hör till resp distrikt på en lista i infopärmen.

kontakta:  medlem@schaferhundklubben.se för att få behörighet och instruktioner

Exempel på dagordning

Ordinarie årsmöte
Vid årsmöte som avser två verksamhetsår för distrikt o lokalklubb ska följande ärenden förekomma:

 1. Justering av röstlängd.
 2. Val av ordförande för mötet.
 3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
 4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordförande ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
 5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
 6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
 7. Fastställande av dagordningen.
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkningar, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelser.
 9. a) Fastställande av balans- och resultaträkning för 202X
  b) Fastställande av balans- och resultaträkning för 202X samt beslut om uppkommen vinst eller förlust.
 10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
 11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för 202X och 202X.
 12.  A.      Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
  B.       Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
  C.       Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
 13. Beslut om antalet ledamöter och suppleanter enligt § 8 dessa stadgar
 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
 16. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 16.
 18. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast …….XX. anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftlig. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.

Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.