PTU, Prov Tävling Utbildning

Sammankallande
Mikael Lagnevik

ptu@schaferhundklubben.se

Christer Häggström
Monica Holmgren
Robert Jönsson
Tina Fridh

Jörgen Lindqvist
Thomas Fröding
Marie-Louise Ekelund

Bakgrund:

På organisationskonferensen 2019 lades det fram ett förslag, som godkändes, till att få igång en mer verksam förening där vi på sikt ska vara den förening dit alla schäferägare vänder sig till oavsett vad man vill göra med sin schäfer.

Vi är nu ett antal medlemmar som arbetar med detta inom alla områden.

Vi kommer att certifiera samtliga funktionärer för schäfer då detta ligger i linje mot WUSV.

Prov- och Utbildningskommittén:        

Vi har kommit fram till att Bruks- och Utbildningskommittéerna arbetar bäst tillsammans varvid vi har slagit ihop dessa för att på bästa sätt nå vårt mål.

En annan förändring är att vi har delat in Sverige i 3 st utbildningsregioner där region, distrikt och lokalklubbar kan samverka. Detta då vi i nuläget är väldigt få medlemmar och ännu färre aktiva, det blir nu lättare att samarbeta och mindre arbete för var och en.

Vi är bara i startgroparna än men inser att vi måste börja någonstans att få ut arbetet i organisationen. Till en början riktar vi in oss på det internationella brukset där vi själva är aktiva (vi söker entusiastika medlemmar som brinner för det nationella brukset och som vill vara instruktörer och lärare i föreningens satsning så att vi kan komma igång där med).

 

Distrikten indelade i 3 utbildningsregioner enligt följande:

Inom varje region finns det en domaransvarig, en figurantansvarig, en läraransvarig och en instruktörsansvarig vars uppgift är att inom sitt ansvarsområde vara sammanhållande samt länken till Prov- och Utbildningskommittén.

Prov- och Utbildningskommittén

För att bevara och utveckla den Tyska Schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund måste vi:
– Ta tillvara på hundens anlag, fostra och utbilda den.
– Pröva hundens egenskaper och anatomi med olika ”verktyg” MH, MT, Prov, Tävlingar, Utställningar, Exteriörbeskrivningar, Hälsoprogram mm. – Selektera avelsindivider utifrån ”verktygens” resultat. 
– Avla utifrån selekteringen.
Detta sammantaget gör att det är ett måste att alla Kommittéer samarbetar och samverkar.

Prov- och Utbildningskommitténs uppdrag är att;                                                                

– Bistå CS i alla frågor som rör klubbens prov-, tävling- och utbildningsverksamhet i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning.
– I samverkan med schäferdistrikt (Regioner) och kommittésammankallande skapa struktur och organisation för prov-, tävling- och utbildningar inom klubben och då finna former för allt från den vanliga schäferhundsägaren ska känna sig välkommen till den erfarna tävlingsföraren ska känna sig tillgodosedd.
Ha en struktur för utbildning av lärare, instruktörer och träningsfiguranter samt domare, tävlingsfiguranter och provledare, och via konferenser underhålla kvalitén på dessa.

Verksamhetsplan för 2021;

Kommittén har för avsikt att under året genomföra ett läger/konferens för samtliga funktionärer (lärare, instruktörer, träningsfiguranter, domare och tävlingsfiguranter) med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer.

Kommittén har för avsikt att få in ett par medlemmar som vill arbeta med att föra det nationella brukset framåt i föreningen.

Kommittén har för avsikt att arbeta fram ett utbildningsmaterial för spårläggare inom IGP och FH. Syftet är att möta ett växande intresse för spårdelarna genom att utbilda fler spårläggare. Därigenom hoppas vi få klubbarna att arrangera fler spår prov.

Planering pågår för att kunna genomföra ett SSM IGP, ev med ett senare datum än planerat då WUSV-VM är senarelagt.

Utbildningen är en central del i all verksamhet och en av hörnstenarna i klubben. 
Utbildningar kan vara teoretiska och/eller praktiska och genomföras såväl centralt, regionalt som lokalt. 
För att få största möjliga genomslag bör utbildningar i så stor utsträckning som möjligt genomföras lokalt.  

Kommittén har också av CS fått uppdraget att genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande. 

Sponsorer för landslagen;

En fråga som är ständigt återkommande är sponsorer för landslag, varje år läggs det krav på de tävlande som kvalificerat sig till landslaget att själva på en ganska kort tid jaga sponsorintäkter. Kortsiktigt ser vi ingen direkt lösning dock försöker vi titta på våra grannländer hur de löser finansiering för landslag. Långsiktigt borde sponsorfrågan ligga mer centralt då varumärket ges mer tyngd och utstrålar ett större mått av professionalism-

Arbetsbeskrivning för Prov- och Utbildningskommittén

 

Prov- och Utbildningskommitténs uppgift är att:         

 • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer  
 • genomföra en organisation för utbildning av lärare/instruktörer
 • certifiera lärare och instruktörer                  
 • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar 
 • stödja och vara ett bollplank för övriga kommittéers utbildning
 • genomföra ett läger för lärare och instruktörer med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer
 • genomföra en konferens för domare och tävlingsfiguranter
 • genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande

Prov- och Utbildningskommittén fungerar som ett filter mellan CS och övriga kommittéer gällande prov-, tävling- och utbildningar.

Har du som medlem önskemål om utbildningar och kurser, tveka inte att mejla oss på provtavlingutbildning@schaferhundklubben.se ange gärna vilken region/klubb du tillhör.

Övriga kommittéer:

 • Initierar ”sina” utbildningar
 • Utser sina utbildare
 • Inventerar sitt utbildningsbehov
 • Fastställer utbildningsplaner för sina funktionärer
 • Genomför sina utbildningar med stöd av utbildningskommittén