PTU, Prov Tävling Utbildning

Sammankallande
Mikael Lagnevik

provtavlingutbildning@schaferhundklubben.se

Christer Häggström
Monica Holmgren
Robert Jönsson
Tina Fridh

Jörgen Lindqvist
Thomas Fröding
Marie-Louise Ekelund

Bakgrund:

På organisationskonferensen 2019 lades det fram ett förslag, som godkändes, till att få igång en mer verksam förening där vi på sikt ska vara den förening dit alla schäferägare vänder sig till oavsett vad man vill göra med sin schäfer.

Vi är nu ett antal medlemmar som arbetar med detta inom alla områden.

Vi kommer att certifiera samtliga funktionärer för schäfer då detta ligger i linje mot WUSV.

Prov- och Utbildningskommittén:        

Vi har kommit fram till att Bruks- och Utbildningskommittéerna arbetar bäst tillsammans varvid vi har slagit ihop dessa för att på bästa sätt nå vårt mål.

En annan förändring är att vi har delat in Sverige i 3 st utbildningsregioner där region, distrikt och lokalklubbar kan samverka. Detta då vi i nuläget är väldigt få medlemmar och ännu färre aktiva, det blir nu lättare att samarbeta och mindre arbete för var och en.

Vi är bara i startgroparna än men inser att vi måste börja någonstans att få ut arbetet i organisationen. Till en början riktar vi in oss på det internationella brukset där vi själva är aktiva (vi söker entusiastika medlemmar som brinner för det nationella brukset och som vill vara instruktörer och lärare i föreningens satsning så att vi kan komma igång där med).

 

SSM IGP 2021:

Arbete pågår för fullt med att förbereda inför årets SSM IGP. På grund av den rådande situationen med Covid-19 så har vi valt att flytta fram datumen för årets arrangemang till 17-19:e september.

Nytt för i år är att vi valt att bjuda in domare utifrån, vilket vi hoppas ska kunna göra tävlingen mer intressant både för tävlande och åskådare.

Lokal arrangör är Sk Hok som presenterades redan 2019 som arrangör för kommande SSM IGP.

Distrikten indelade i 3 utbildningsregioner enligt följande:

Inom varje region finns det en domaransvarig, en figurantansvarig, en läraransvarig och en instruktörsansvarig vars uppgift är att inom sitt ansvarsområde vara sammanhållande samt länken till Prov- och Utbildningskommittén.

Region 1

Består av distrikten Skåne-Blekinge, Småland och Östergötland.

 • Medlemmar ca 600 st
 • Antal lokalklubbar ca 12 st
 • Antal m. förtroendeuppdrag ca 210 st
 • Antal IGP-domare 5 st
 • Antal tävlingsfiguranter IGP 8 st
 • Antal träningsfiguranter? Kompletteras
 • Antal lärare? Kompletteras
 • Antal instruktörer? Kompletteras

I regionen finns följande ansvariga:

 • Domaransvarig – Thomas Fröding
 • Figurantansvarig – Mikael Lagnevik
 • Läraransvarig – Johan Holmlund
 • Instruktörsansvarig –

Deras uppgift är att inom sitt ansvarsområde vara sammanhållande i regionen samt länken till Prov- och Utbildningskommittén.

REGION 1

Småland

Thomas Fröding


073-8221470


froding68@yahoo.se

Lärare Domaransvarig IGP

Småland

Johan Holmlund

070-6490255

holmlund.johan@telia.com

Läraransvarig IGP

Östergötland

Mikael Lagnevik

0708-926304

mikael.lagnevik@bewissynbra.com

Figurantansvarig IGP

Skåne-Blekinge

Björn Jönsson

0709780244

bjonsso1@its.jnj.com

IGP instruktör

Östergötland

Gustav Ebers

0708-564989

ebers001@hotmail.com

IGP Instruktör

Skåne Blekinge

Jörgen Lindqvist

073-335155

mandoff@telia.com

IGP Instruktör

Region 2

Består av distrikten Närke, Skaraborg, Värmland och Västra.

 • Medlemmar ca 600 st
 • Antal lokalklubbar ca 11 st
 • Antal m. förtroendeuppdrag ca 210 st
 • Antal IGP-domare 9 st
 • Antal tävlingsfiguranter IGP 6 st
 • Antal träningsfiguranter? Kompletteras
 • Antal lärare? Kompletteras
 • Antal instruktörer? Kompletteras

I regionen finns följande ansvariga:

 • Domaransvarig – Robert Jönsson
 • Figurantsvarig – Fredrik Wennbom
 • Läraransvarig – 
 • Instruktörsansvarig – 

Deras uppgift är att inom sitt ansvarsområde vara sammanhållande i regionen samt länken till Prov- och Utbildningskommittén.

REGION 2   

Västra

Robert Jönsson

070-6770876

robert.kustmarkens@telia.com

Lärare Domaransvarig

Skaraborg

Fredrik Wennbom

0763-180717

fwennbom@gmail.com

Instruktör, Figurant & Läraransvarig IGP

Västra

Monika Henriksson

0735-007078

rapports@telia.com

Lärare

Värmland

Ann-Charlotte Neumann

0702-434318

 mirrabus@hotmail.com

Instruktör IGP

 

 

 

 

 

                                  

Region 3

Består av distrikten Gotland, Gävleborg, Mellan Norrland, Stockholm, Sörmland, Västmanland och Övre Norrland.

 • Medlemmar ca 740 st
 • Antal lokalklubbar ca 11 st
 • Antal m. förtroendeuppdrag ca 252 st
 • Antal IGP-domare 14
 • Antal tävlingsfiguranter IGP 9 st
 • Antal träningsfiguranter? Kompletteras
 • Antal lärare? Kompletteras
 • Antal instruktörer? Kompletteras

I regionen finns följande ansvariga:

 • Domaransvarig – Nicklas Björkblom
 • Figurantsvarig –
 • Läraransvarig – 
 • Instruktörsansvarig – Monica Holmgren

Deras uppgift är att inom sitt ansvarsområde vara sammanhållande i regionen samt länken till Prov- och Utbildningskommittén.

REGION 3

Stockholm

Niclas Björkblom

0706-520915

niclas.bjorkblom@besab.se

Domar-, figurantansvarig

Instruktör IGP

Stockholm

Monica Holmgren

0768-522576

kampmonica@hotmail.com

Lärare Instruktörsansvarig

Uppland

Hampus Stavem

0727-437272

hampus.stavem@gmail.com

Instruktör IGP

Sörmland

Gunilla Sjögren

073-58800 00

gunilla.sjogren@live.se

Instruktör IGP

Gävleborg

Joel Strömberg

070-6934010

joel.stromberg@live.se

Instruktör IGP

Mellan Norrland

Jon Vestberg

073-8119729

vestbergjon@gmail.com

Instruktör IGP

Stockholm

Ulf Fröjdendahl

070-6262020

info@reklamballonger.se

Instruktör IGP

Västmanland

Tommy Norberg

070-7552724

tommynorberg7@gmail.com

Instruktör IGP

Övre Norrland

Thomas Larsson

070-6315857

info@quattrogarden.com

Instruktör IGP

Gävleborg

Tina Fridh

070-6998084

tinafridh@telia.com

Instruktör IGP

Prov- och Utbildningskommittén

För att bevara och utveckla den Tyska Schäferhunden som världens bästa och mångsidigaste brukshund måste vi:
– Ta tillvara på hundens anlag, fostra och utbilda den.
– Pröva hundens egenskaper och anatomi med olika ”verktyg” MH, MT, Prov, Tävlingar, Utställningar, Exteriörbeskrivningar, Hälsoprogram mm. – Selektera avelsindivider utifrån ”verktygens” resultat. 
– Avla utifrån selekteringen.
Detta sammantaget gör att det är ett måste att alla Kommittéer samarbetar och samverkar.

Prov- och Utbildningskommitténs uppdrag är att;                                                                

– Bistå CS i alla frågor som rör klubbens prov-, tävling- och utbildningsverksamhet i enlighet med fastställd arbetsbeskrivning.
– I samverkan med schäferdistrikt (Regioner) och kommittésammankallande skapa struktur och organisation för prov-, tävling- och utbildningar inom klubben och då finna former för allt från den vanliga schäferhundsägaren ska känna sig välkommen till den erfarna tävlingsföraren ska känna sig tillgodosedd.
Ha en struktur för utbildning av lärare, instruktörer och träningsfiguranter samt domare, tävlingsfiguranter och provledare, och via konferenser underhålla kvalitén på dessa.

Verksamhetsplan för 2021;

Kommittén har för avsikt att under året genomföra ett läger/konferens för samtliga funktionärer (lärare, instruktörer, träningsfiguranter, domare och tävlingsfiguranter) med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer.

Kommittén har för avsikt att få in ett par medlemmar som vill arbeta med att föra det nationella brukset framåt i föreningen.

Kommittén har för avsikt att arbeta fram ett utbildningsmaterial för spårläggare inom IGP och FH. Syftet är att möta ett växande intresse för spårdelarna genom att utbilda fler spårläggare. Därigenom hoppas vi få klubbarna att arrangera fler spår prov.

Planering pågår för att kunna genomföra ett SSM IGP, ev med ett senare datum än planerat då WUSV-VM är senarelagt.

Utbildningen är en central del i all verksamhet och en av hörnstenarna i klubben. 
Utbildningar kan vara teoretiska och/eller praktiska och genomföras såväl centralt, regionalt som lokalt. 
För att få största möjliga genomslag bör utbildningar i så stor utsträckning som möjligt genomföras lokalt.  

Kommittén har också av CS fått uppdraget att genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande. 

Sponsorer för landslagen;

En fråga som är ständigt återkommande är sponsorer för landslag, varje år läggs det krav på de tävlande som kvalificerat sig till landslaget att själva på en ganska kort tid jaga sponsorintäkter. Kortsiktigt ser vi ingen direkt lösning dock försöker vi titta på våra grannländer hur de löser finansiering för landslag. Långsiktigt borde sponsorfrågan ligga mer centralt då varumärket ges mer tyngd och utstrålar ett större mått av professionalism-

Arbetsbeskrivning för Prov- och Utbildningskommittén

 

Prov- och Utbildningskommitténs uppgift är att:         

 • vid centrala utbildningar samverka och stödja CS samtliga kommittéer  
 • genomföra en organisation för utbildning av lärare/instruktörer
 • certifiera lärare och instruktörer                  
 • initiera och uppmuntra olika typer av regionala och lokala utbildningar 
 • stödja och vara ett bollplank för övriga kommittéers utbildning
 • genomföra ett läger för lärare och instruktörer med certifiering i samverkan med CS och övriga kommittéer
 • genomföra en konferens för domare och tävlingsfiguranter
 • genomföra en verksamhetskonferens där alla ledamöter i de olika kommittéerna är närvarande

Prov- och Utbildningskommittén fungerar som ett filter mellan CS och övriga kommittéer gällande prov-, tävling- och utbildningar.

Har du som medlem önskemål om utbildningar och kurser, tveka inte att mejla oss på provtavlingutbildning@schaferhundklubben.se ange gärna vilken region/klubb du tillhör.

Övriga kommittéer:

 • Initierar ”sina” utbildningar
 • Utser sina utbildare
 • Inventerar sitt utbildningsbehov
 • Fastställer utbildningsplaner för sina funktionärer
 • Genomför sina utbildningar med stöd av utbildningskommittén