Farsta 2020-05-07

Riktlinjer för prov, tävlingar, utställningar och mentalverksamhet

Med anledning av SKKs CS beslut och Folkhälsomyndighetens rekommendationer avseende covid-19 vill Svenska Brukshundklubben meddela följande till våra arrangörer.

”CS uttalar att ingen klubborganiserad verksamhet ska genomföras av någon klubb inom SKK-organisationen. Enda undantaget från detta är verksamhet där högst tio personer samtidigt förväntas befinna sig på samma plats utomhus och där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet.

https://www.brukshundklubben.se/funktionar/klubb-organisation/forbund/nyheter/2020/05/nya-riktlinjer-fran-1-juni/

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.”

Riktlinjer för resor

De nya reglerna syftar till att minska smittspridning mellan människor och att inte belasta sjukvårdssystemet mer än absolut nödvändigt. Undvik att resa utanför den egna regionen. Lista på regioner finns här (https://skr.se/tjanster/kommunerochregioner/regionerlista.1247.html). Fundera på om den egna resan verkligen är nödvändig, du som individ har också ett ansvar.

SLU ställer upp för uppfödare under Corona tider

Hunduppfödare?

Med anledning av SKKs tillfälliga dispens från krav om hälsoundersökningar innan parning vill vi hjälpa dig uppfödare i riskgrupp för covid-19. Hos oss arbetar många specialister och forskare för att motverka rasbundna sjukdomar. Vi vill att vårt arbete ska bidra till en avel som ger friskare djur.

Måste du genomföra till exempel ögonlysning eller röntgen av armbågar och/eller höfter före den 31/5? Kontakta oss och berätta att du är hunduppfödare som tillhör riskgrupp. Tillsammans kan vi diskutera oss fram till hur vi kan stötta ditt avelsarbete under pågående Coronapandemi.

Vi kan inte lämna några garantier att allt går att lösa, men vi villl försöka.

https://www.universitetsdjursjukhuset.se/

Avtalsanknutna arrangörer

För företag och organisationer som har avtal med SKK eller med SKK ansluten klubb att arrangera officiella prov, tävlingar eller beskrivningar så omfattas de av samma begränsningar i verksamheten som SKK har beslutat om. Detta gäller fram till och med 31 maj. Denna period kan vid behov förlängas.

Lojalitetsuttalande

Som ansvarstagande organisation har SKK tagit ett antal beslut som syftar till att minska spridningen av coronaviruset, covid-19, och på så sätt inte heller belastar sjukvårdssystemet i onödan. Dessa beslut från SKK får en direkt påverkan i hela SKK organisationen. SKK uppmanar övriga från SKK fristående organisationer eller företag att också följa dessa uppmaningar. Att friska personer enskilt eller i grupper om 10 eller färre personer fortfarande är aktiva med sina hundar utomhus är något som SKK uppmuntrar.

Inledning riktlinjer

Med anledning av SKK/CS beslut har Brukshundklubbens förbundsstyrelse (FS) den 31 mars 2020 beslutat att ställa in all officiell prov- och tävlingsverksamhet
t o m 31 maj 2020. Beslutet kan komma att förändras.

MH, MT, exteriörbeskrivning och kursverksamhet kan fortsättningsvis arrangeras.

FS uppmanar samtliga distrikt, ras- och lokalklubbar att se över sina övriga aktiviteter och i första hand utvärdera om aktiviteterna går att bedriva utomhus med max tio personer, funktionärer inräknat. Alla aktiviteter inomhus ställs in med omedelbar verkan eller skjuts på framtiden. De utomhusaktiviteter som inte går att begränsa till tio personer under den aktuella perioden ställs också in med omedelbar verkan eller skjuts på framtiden.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskbedömning av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning.

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella- utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/)

Definition av plats

Att definiera begreppet plats är en utmaning då alla klubbar storleksmässigt ser olika ut.

Förbundsstyrelsen menar att en klubb kan bestå av flera platser om de geografiska förutsättningarna medger att ordentliga avstånd kan hållas mellan olika grupper, så att risken för smittspridning minimeras. Detta gäller även parkeringar samt övriga samlingsplatser.

Vi vädjar till våra klubbar att göra sunda bedömningar och vara aktsamma i sina bedömningar avseende detta. Ta det säkra före det osäkra.

Nedan följer olika alternativ till hur vi inom Brukshundklubben hanterar vår verksamhet.

1) Ställa in arrangemang

 1. Alla officiella prov och tävlingar är inställda t o m 31 maj 2020.
 2. Avseende övrig verksamhet beslutar arrangören.
 3. Vid uppfödar-MH/MT – uppfödaren kontaktar arrangören.
 4. Rapportera till distriktet.
 5. Meddela deltagare och funktionärer samt återbetala anmälningsavgifterna i SBK Tävling.
 6. Arrangören åtgärdar i SBK Tävling genom att stänga arrangemanget för ytterligare anmälan. Skriv Inställd under ”Redigera basinformation”.
 7. Alla utställningar fram till 31/5 ställs in!
  Handläggaren för Utskottet för avel och hälsa meddelar SKK.

2) Skjuta upp/flytta arrangemang

 1. Nytt datum för sista ansökan om prov eller tävling andra halvåret 2020 är 30/6. Avseende rallylydnad, där tävlingarna godkänns centralt, löper innevarande remissperiod klart. Därefter gör arrangören dispensansökning enligt gängse rutin.
 2. Arrangör skickar förslag på nytt datum till distriktet.
 3. Överväg digitalt möte mellan arrangörer och distrikt för samordning. Eventuell samordning med närliggande distrikt.
 4. Arrangör lägger in arrangemanget i SBK Tävling.
 5. Avseende prov och tävlingar skall distriktet godkänna tävlingarna i SBK Tävling senast 15/8.
 6. Kolla om samma funktionärer kan tjänstgöra, annars byte enligt gängse rutin.
 7. Flytt av officiell utställning – lokalklubb skickar förslag med nytt datum till distriktet som efter godkännande ansöker till Utskottet för avel och hälsa/Utskottsgrupp exteriör. Rasklubb ansöker direkt till handläggaren för Utskottet för avel och hälsa.
  Handläggaren skickar ansökan om nytt datum till SKK.

3) Arrangemang med maximalt 10 personer (deltagare och funktionärer)

 1. Alla officiella prov och tävlingar fram till 31 maj 2020 är inställda.
 2. Alla funktionärer skall vara under 70 år och friska. Regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut och rekommendationer skall följas!
 3. Arrangören har rätt att avvisa personer med symtom enligt Folkhälsomyndighetens direktiv.
 4. MH och MT skall genomföras enligt anvisningarna. Endast handslaget utgår. Ta av huvan på spökena med en hand på så långt avstånd som möjligt.
 5. Dela upp arrangemang så att mindre grupper samlas samtidigt. Kalla deltagare med exakta tider eller med marginal, så att det totala antalet på samma plats samtidigt aldrig överstiger 10 personer.

 1. SKK/CS riktlinjer för resor (se ovan) skall följas avseende såväl funktionärer som deltagare.
 2. Ange maxantal för det arrangemang som skall genomföras. De som är långväga bortprioriteras utifrån SKKs beslut.
 3. Markera övriga deltagare som strukna med återbetalning i SBK Tävling.
 4. Meddela deltagarna att de är bortprioriterade utifrån SKKs beslut.
 5. Be deltagarna rasta hundar på väg till arrangemanget.
 6. Be deltagare ta med eget fika alternativt ha engångsmuggar för kaffe/te och styckeförpackat fikabröd.
 7. Var tydliga med att arrangemanget genomförs utan publik. Åk ensam!
 8. Genomför alla samlingar utomhus.
 9. Uppmana deltagare att lämna platsen efter avslutad egen medverkan på test/beskrivning/kurs.

Domare och övriga funktionärer

Svenska Brukshundklubben följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta medför att funktionärer över 70 år ej ska tjänstgöra vid mentaltest och mentalbeskrivningar. Detta är av omtanke om våra funktionärer och med respekt för myndighetsbeslut.

Funktionärer skall ej tjänstgöra utanför sin region, se SKK/CS riktlinjer för resor ovan.

Dispenser

Brukshundklubbens förbundsstyrelse har ansökt hos SKK om generella dispenser för tjänstgöringskrav för funktionärer, tävlande för hundar över 18 månader utan MH samt åldersdispens för stambokfört MT under 2020.

Dispens har även sökts avseende ändrade prioriteringsregler vid mentalbeskrivningar och mentaltest.

Alla dispenser har blivit godkända av SKK 2020-04-01

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Svenska Kennelklubben har beslutat att ingen klubborganiserad hundverksamhet ska bedrivas inomhus. Utomhus får lokal verksamhet genomföras med max tio personer där de närvarande personerna inte har rest dit från andra delar av landet eller utlandet. Detta gäller till och med 31 maj 2020.

Detta är ett beslut som SKK tagit och gäller all verksamhet inom SKK-organisationen, därför även Brukshundklubbens. I dialog med SKK är det i första hand resandet SKK vill begränsa med denna åtgärd och förbundet tolkar detta att det öppnar upp möjligheter för lokalklubbar att fortsätta att bedriva viss verksamhet, som till exempel kursverksamhet, så länge riktlinjerna från SKK följs.

Förbundsstyrelsen uppmanar samtliga distrikt, ras- och lokalklubbar att se över sina kommande aktiviteter och i första hand utvärdera om aktiviteterna går att bedriva utomhus med max tio personer, funktionärer inräknat. Alla aktiviteter inomhus, samt utomhusaktiviteter som inte går att begränsa till tio personer, under den aktuella perioden ställs in med omedelbar verkan eller skjuts på framtiden. Detsamma gäller verksamheten som innebär resande från andra delar av landet eller utlandet.

Förbundet uppmanar arrangörer att göra en riskbedömning av varje enskild aktivitet och vidta åtgärder utifrån den. Folkhälsomyndigheten har tagit fram information till arrangörer och handfasta verktyg för att göra en riskbedömning

Att anpassa våra verksamheter till de nya riktlinjerna är en stor utmaning för oss alla. Förbundet är av åsikten att all utomhusverksamhet som vi kan bedriva för att få intäkter till klubben och behålla medlemmar är av godo, så länge riktlinjerna följs.

Förbundet hoppas att klubbar/distrikt kan ta pragmatiska beslut för att kunna bedriva verksamhet inom ramen för regelverk och utan att tumma på kvalitet på verksamheten. T.ex. Ett MH med åtta deltagare samt fyra funktionärer – dela upp deltagarna med fyra på förmiddagen och fyra på eftermiddagen. Kursverksamhet – dela upp deltagare på olika tillfällen eller var två instruktörer och dela upp deltagarna.

Lokala utomhusaktiviteter som går att genomföra med färre deltagare och med säkerhetsåtgärder kan med fördel genomföras då det gynnar en social samvaro och har minimal smittrisk. Som deltagare eller funktionär i verksamheten avgör du själv om du vill delta eller inte.

Med klubborganiserad verksamhet avses all form av tävlingsverksamhet, utbildning, träffar, promenader och liknande.

Allmänna råd

 • Ta ansvar för din egen och andras hälsa
 • Var noga med din handhygien
 • Hosta i armvecket
 • Undvik onödig kroppskontakt såsom att ta i hand etc.
 • Är du sjuk stannar du hemma! Avvakta att delta i aktivitet minst två dagar även efter att symptom har gått över.
 • Tillhör du en riskgrupp bör du inte delta Brukshundklubbens aktiviteter
 • Vid konferenser, årsmöten etc. där möjlighet finns, skicka delegater/representanter utanför riskgrupp att delta.
 • Har du rest eller mellanlandat i länder med stor smittspridning eller besökt större flygplatser ska du inte delta i Brukshundklubbens aktiviteter inom två veckor efter hemkomst. Detsamma gäller om du delar hushåll med en person som nyligen gjort något av ovanstående.
 • Följ råden från Folkhälsomyndigheten på www.folkhalsomyndigheten.se.

Återbetalning av anmälningsavgift

 • Vid arrangemang som ställs in av arrangör till följd av Corona tillämpas force majeure i SKK:s stadgar, §15. Förbundet rekommenderar att arrangörer ersätter deltagarna i den mån det går efter kostnadstäckning.
 • Varje person som anmält sig till Svenska Brukshundklubbens arrangemang avgör själv om den vill delta eller inte på grund av smittorisken. Personer som redan anmält sig till ett arrangemang, kan få anmälningsavgiften återbetald om man väljer att inte delta på grund av smittorisk.

Årsmöten

SBK följer SKK/CS beslut att bevilja en generell dispens till alla klubbar att genomföra sina årsmöten senast den 31 maj. Beslut tas av respektive klubb. Länk till SKK:s hemsida med mer information.

Väljer klubben att ställa in mötet ska ett utskick göras via Medlem Online, samt alla de informationskällor klubben har att tillgå för att säkerställa att informationen kommer medlemmarna tillhanda. Ersättningsdatum ska vara beslutat innan mötet ställs in.

För de klubbar som genomför sina årsmöten som planerat bör arrangören se till att möjligheter finns att delta så tryggt som möjligt. Detta kan ske genom att t.ex. minimerar risk för spridning på den fysiska platsen såsom att tillhandahålla tvål, handsprit, ha större lokal så personer får utrymme, säkerställa att mat och dryck är tillagad av personer som inte riskerar vara smittade, beställa utökad städning inför och efter arrangemanget osv.

Administrativa avgifter om man väljer att ställa in en tävling på grund av Force majeure

Alt 1. – Om klubben behåller delar av anmälningsavgiften så behåller också vi den administrativa avgiften. Då får klubben reducera återbetalning med vår administrativa avgift samt egen kostnadstäckning.

Alt 2. – Klubben kan också välja att återbetala hela avgiften när dom ställer in tävlingen och då dras inga administrativa avgifter.

Alt 3. – Klubben återbetalar inte alls och då dras den administrativa avgiften också som vanligt.

Håll er underrättade om utvecklingen kring detta via SBK hemsidan>> (öppnas i en ny flik)”>>>>

Som enskild individ bör man sätta sin egen och andras hälsa först. Stanna hemma om du är orolig eller har symtom.

Läs mer

Svenska Kennelklubbens hemsida>>>>

Folkhälsomyndighetens hemsida>>>>>>